PROCEDURA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU

– aktualizacja w dniu 10.07.2017 r.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku jest zakładem psychiatrycznym dla osób pełnoletnich z następującymi schorzeniami podstawowymi:
Nazwa jednostki chorobowej Symbol ICD 10
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi F00 – F09
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe F20 – F29
Zaburzenia nastroju (afektywne) F30 – F39
Upośledzenie umysłowe F70 – F79

1.1. Pacjenci podlegają corocznej weryfikacji w zakresie celowości ich pobytu
w Zakładzie. Weryfikacji dokonuje lekarz prowadzący i psycholog, a zatwierdza Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa.

 1. Do SP ZLO w Raciążku nie przyjmuje się osób, u których podstawowym rozpoznaniem jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków bądź choroba zakaźna.
 2. Udzielane w SP ZLO w Raciążku świadczenia zdrowotne finansuje NFZ.
  Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent w wysokości ustalonej w art. 18 ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
 3. Podstawą przyjęcia do Zakładu jest dostarczenie niżej wymienionego kompletu dokumentów (wzory dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 6, są dostępne na stronie internetowej Zakładu pod adresem spzlo-raciazek.pl):
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego wystawione czytelnie przez lekarza psychiatrę (skierowanie jest ważne 14 dni od daty jego wystawienia. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na przyjęcie do Zakładu w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania);
 • zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego (w języku polskim z podaniem kodu ICD-10) i opisem aktualnie stosowanego leczenia;
 • zgoda na przyjęcie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego
  w Raciążku oraz oświadczenie o ponoszeniu odpłatności i zgodzie na gromadzenie
  i przetwarzanie danych osobowych;
 • informacja o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej oraz osobach bliskich;
 • kwalifikacja pielęgniarska wg skali Barthel;
 • wywiad pielęgniarski;
 • kopie postanowień sądu o ubezwłasnowolnieniu i o ustanowieniu opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej);
 • kopie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu osoby starającej się
  o pobyt w SP ZLO (np. kopie aktualnych decyzji: ZUS/KRUS, o przyznanych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłkach stałych);
 • kopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności/orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS
  oraz Komisje Lekarskie ZUS/orzeczenia wydanego przez lekarza rzeczoznawcę KRUS i Komisje Lekarskie KRUS (a przy jego braku należy złożyć wniosek
  do odpowiedniego podmiotu w celu skierowania na komisję orzekającą
  o niepełnosprawności i załączyć kopię tego wniosku);
 • kopie dowodu ubezpieczenia społecznego i dowodu osobistego.
 1. W przypadku osoby nie wyrażającej zgody na umieszczenie w SP ZLO w Raciążku, konieczne jest prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego (właściwego ze względu
  na miejsce zamieszkania osoby, której postanowienie dotyczy) o umieszczeniu chorego
  w Zakładzie bez jego zgody. Orzeczenie sądu zastępuje skierowanie do szpitala psychiatrycznego.
 2. Dokumenty, o których mowa w punktach 4.4. i 4.5. należy dostarczyć osobiście
  lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy,
  Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek.
 3. Zaleca się by osoba przyjmowana okazała przy przyjęciu: kopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart z leczenia szpitalnego oraz wyniki aktualnych badań (morfologia, OB, CRP, cukier, RTG klatki piersiowej).
 4. Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się w oparciu o złożone dokumenty oraz badanie lekarskie.
  • Dokumenty w sprawie przyjęcia są weryfikowane przez Zespół ds. Oceny Przyjęć przy SP ZLO w Raciążku w składzie:
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Lekarz psychiatra,
 • Pielęgniarka koordynująca,
 • Pracownik socjalny,
 • Koordynator Działu Terapii zajęciowej.
 1. Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów przez Zespół ds. Oceny Przyjęć, pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących.
 2. O decyzji pacjent/opiekun prawny/pracownik placówki, w której ewentualnie przebywa pacjent, jest powiadamiany pisemnie przez Dyrektora SP ZLO.

10.1.  Pacjenci są przyjmowani zgodnie z listą osób oczekujących. Natomiast pacjenci kierowani do SP ZLO na podstawie postanowienia sądu przyjmowani są poza kolejnością,
w momencie pojawienia się wolnego miejsca.

 1. O terminie przyjęcia pacjent zostaje powiadomiony telefonicznie i listownie
  przez pracownika socjalnego, dlatego przy składaniu dokumentów do przyjęcia wymagane jest podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego, a w przypadku jego zmiany niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie.
 2. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego stawienia się w Zakładzie, nie później niż
  w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma o przyjęciu wraz z: dowodem osobistym, dokumentacją dotyczącą leczenia, aktualnymi badaniami lekarskimi (morfologia, OB, CRP, cukier, RTG klatki piersiowej), ważną decyzją organu rentowo – emerytalnego, odzieżą, obuwiem oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, wymienionymi w załączniku
  do ww. pisma.
 3. W dniu przyjęcia osoba ubiegająca się o umieszczenie w Zakładzie zgłasza się na badanie lekarskie, przeprowadzane w obecności Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa oraz lekarza psychiatry. Odmowa przyjęcia może nastąpić w przypadku, gdy w badaniu lekarz stwierdzi brak wskazań do przyjęcia.
 4. Niestawienie się pacjenta w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z jego rezygnacją z pobytu w Zakładzie. W takim przypadku pacjent zostaje skreślony z listy osób oczekujących (dotyczy osób bez postanowienia sądu), chyba że uprawdopodobni,
  że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin.
 5. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie osoby skierowanej do Zakładu postanowieniem Sądu, Zakład powiadamia o tym fakcie Sąd.
 6. Przyjęcie pacjenta odbywa się w obecności Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, pracownika socjalnego, psychologa, pracownika ds. adaptacyjnych oraz pielęgniarki koordynującej oddziałem, na który zostanie przyjęty nowy pacjent.
 7. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych pacjentowi towarzyszy opiekun prawny
  lub kurator ustanowiony przez sąd, który załatwia wszelkie sprawy związane
  z przyjęciem do Zakładu.
 8. Pracownik ds. adaptacyjnych zapoznaje nowego pacjenta z panującymi zwyczajami, topografią i ofertą usług świadczonych w Zakładzie. Wskazuje również przydzielony oddział i prowadzi do pokoju. Pracownik ds. adaptacyjnych obejmuje pacjenta planem adaptacyjnym (zakłada i prowadzi kartę adaptacyjną mieszkańca przez 30 dni).
 9. Pracownik socjalny uzupełnia historię choroby pacjenta w części dotyczącej sytuacji socjalnej, którą następnie przekazuje pielęgniarce oddziałowej oraz przedkłada pacjentowi/ pacjentowi i opiekunowi prawnemu do podpisu:
 • umowę o ponoszeniu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Zakładzie,
 • oświadczenie o upoważnieniu Zakładu do występowania do podmiotów/instytucji,
  z których pacjent uzyskuje dochód w celu uzyskania informacji o jego wysokości dla ustalenia odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Zakładzie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas pobytu w Zakładzie,
 • informację do organów emerytalno – rentowych o przekazaniu należności za pobyt pacjenta na konto bankowe Zakładu,
 • oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
 • oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Pacjentów.
 1. Pielęgniarka koordynująca oddziałem, na który przyjęty jest nowy pacjent przedkłada pacjentowi/opiekunowi prawnemu do podpisu oświadczenie o zgodzie na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, które przechowuje wraz z pozostałą dokumentacją medyczną oraz ustala termin wizyty lekarskiej i spotkania z psychologiem.
 2. Pracownik socjalny wpisuje nowego pacjenta do „Księgi Głównej”, zakłada imienną teczkę pacjenta oraz przedkłada do księgowości „Informację o przyjęciu pacjenta” według ustalonego wzoru.

Akty prawne związane z procedurą

– ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011,
Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. z 2012, poz. 854);

– ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 581 ze zm.);

– zarządzenie nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r.;

– zarządzenie Nr 15/2012 Zarządcy Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia  Zasad ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku.

 

Załączniki do pobrania:
1) Załącznik nr 1 – Skierowanie do szpitala psychiatrycznego;
2) Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarza psychiatry;
3) Załącznik nr 3 – Zgoda na przyjęcie do SP ZLO w Raciążku oraz oświadczenie o ponoszeniu odpłatności i zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych;
4) Załącznik nr 4 – Informacja o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej oraz osobach bliskich;
5) Załącznik nr 5 – Kwalifikacja pielęgniarska wg skali Barthel;
6) Załącznik nr 6 – Wywiad pielęgniarski.

 

Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku.

1. Podstawa prawna zasad: art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm).

2. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:

1) SP ZLO lub Zakładzie rozumie się przez to: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo- Opiekuńczy,

2) pensjonariuszu bez bliższego określenia rozumie się przez to osobę skierowaną do Zakładu i w nim przebywającą.

3. Przepisy stanowiące o obowiązkach pensjonariusza dotyczące ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w SP ZLO stosuje się odpowiednio do obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora w przypadku działania za pensjonariusza tych osób.

4. Przepisy niniejszych Zasad mają zastosowanie również do pensjonariuszy przebywających w Zakładzie w dniu ich wejścia w życie, w szczególności dotyczy to obowiązku zawarcia umowy na ponoszenie odpłatności.

5. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie pensjonariusza ustala się na podstawie umowy zawartej najpóźniej w dniu przyjęcia go do Zakładu.

6. Umowę, o której mowa w ust. 5 zawiera się z :

1) pensjonariuszem jeżeli posiada on pełną zdolność do czynności prawnej,

2) z przedstawicielem ustawowym pensjonariusza.

7. Umowę, o której mowa w ust. 5 zawiera się na czas pobytu pensjonariusza w Zakładzie, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.

8. Przed zawarciem umowy pensjonariusz jest zobowiązany przedstawić dokumenty poświadczające wysokość jego dochodu.

9. Okresowe nieobecności pensjonariusza w SP ZLO, w szczególności za które odpłatność zostaje pomniejszona albo niepobrana (np. konieczność leczenia w innym podmiocie leczniczym lub udzielenie przepustki), nie wpływają na ważność umowy (nie jest konieczne zawieranie nowej umowy).

10. Miesięczna opłata za zakwaterowanie i wyżywienie pensjonariusza w SP ZLO jest ustalana w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata ta nie

może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu pensjonariusza w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

11. Przy ustalaniu odpłatności uwzględnia się każdy dochód pensjonariusza bez względu na jego źródło.

12. Pensjonariusz upoważnia SP ZLO do występowania do instytucji/podmiotów, z których uzyskuje on dochód z wnioskiem o informację o uzyskiwanych dochodach i uwzględnianiu pozyskanych informacji przy ustalaniu odpłatności.

13. Niezależnie od upoważnienia, o którym mowa w ust. 12 pensjonariusz obowiązany jest do informowania o każdej zmianie wysokości jego dochodów.

14. Ustalona opłata ulega zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia się dochodów pensjonariusza, od miesiąca, w którym Zakład otrzymał informację o ich zmniejszeniu. Opłata również ulega zmniejszeniu o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w SP ZLO pod warunkiem pisemnego poinformowania SP ZLO przez pensjonariusza przebywającego w Zakładzie o nieobecności, co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaniechania podania nowej, zwiększonej wysokości dochodu, o której mowa w ust. 12 i 13, po uprzednim wezwaniu pensjonariusza do złożenia wymaganych dokumentów, SP ZLO może ustalić zaliczkowo opłatę w wysokości 250 % wysokości najniższej emerytury. Tak ustalona opłata podlega rozliczeniu po przedłożeniu przez pensjonariusza aktualnych dokumentów stwierdzających jego dochód. Rozliczenie opłat polegać będzie na zaliczeniu ewentualnej nadpłaty na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie pensjonariusza na zwrocie pobranej kwoty nadpłaconej.

16. Opłata jest uiszczana przez pensjonariusza w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego odpłatność dotyczy.

17. W przypadku naruszenia przez pensjonariusza obowiązków określonych w ust. 16 w wyniku czego powstanie zaległość płatnicza pensjonariusz wyraża zgodę na pokrycie tej zaległości wraz z odsetkami z wszystkich dochodów pensjonariusza wpływających do Zakładu.

18. W razie zaległości za większą ilość okresów płatniczych bieżące wpłaty zalicza się na zaległość powstałą najwcześniej, chyba że pensjonariusz zastrzeże inaczej.

19. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor SP ZLO może odstąpić od wyżej określonych zasad. Odstępstwo to nie może dotyczyć wysokości ustalanych opłat.

20. Obowiązek zawarcia umowy ustalającej odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w SP ZLO dotyczy również pensjonariuszy przebywających w tym Zakładzie w dniu wejścia w życie niniejszych zasad.

21. W przypadku odmowy lub obiektywnej niemożliwości podpisania umowy określonej w ust. 5-10 przez pensjonariusza lub jego przedstawiciela ustawowego ustalenie wysokości odpłatności następuje poprzez wystawienie dowodu sprzedaży.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

1) Załącznik nr 1 – Skierowanie do szpitala psychiatrycznego;
2) Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarza psychiatry;
3) Załącznik nr 3 – Zgoda na przyjęcie do SP ZLO w Raciążku oraz oświadczenie o ponoszeniu odpłatności i zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych;
4) Załącznik nr 4 – Informacja o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej oraz osobach bliskich;
5) Załącznik nr 5 – Kwalifikacja pielęgniarska wg skali Barthel;
6) Załącznik nr 6 – Wywiad pielęgniarski.