1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku jest Pan Dariusz Podsiedlak, adres e-mail: iod@spzlo-raciazek.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku jako jednostce sektora finansów publicznych;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu.

Niektóre żądania mogą być ograniczone ze względu na przepisy prawa.

 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska  od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.