KONKURSY OFERT

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO – OPIEKUCZEGO W RACIĄŻKU PRZY UL. PRZEDMIEJSKIEJ 1 , 87-721 RACIĄŻEK

 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

 

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i internistycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ……….” w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz.10.00 w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:  sala narad  –   11 grudnia 2019 r. godz. 11.00        w sali narad Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
  2. Okres udzielania świadczeń zdrowotnych: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
  3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie związania ofertą, a pisemna informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana wszystkim Oferentom, zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia
  4. Miejsce udzielania informacji:  w dziale kadr,  w dni robocze  w godzinach 7.25 – 15.00, pod numerem  54/283 10 05; e- mail: spzlo@spzlo-raciazek.pl, e-mail:  kadry@spzlo-raciazek.pl. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Pani Ewelina Lewandowska, nr tel. 54/283 10 05
  5. Dokumenty do pobrania dostępne są w dziale kadr i na stronie internetowej Zakładu  www.spzlo-raciazek.pl
  6. Termin związania  ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  8. Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania  w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze  określone w art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

 

Raciążek, dnia  02.12.2019 r.

 

 

Treść ogłoszenia – do pobrania PDF

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – do pobrania [DOC]

Załączniki do pobrania PDF [ZIP]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – do pobrania [PDF]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – do pobrania [DOC]