OGŁOSZENIE  O NABORZE  NR  3  Z DNIA   01 czerwca  2017 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku,                               ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek
poszukuje kandydata na stanowisko:
hydraulika
(nabór na umowę o pracę na czas określony )

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy,   ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

 

OGÓLNY  ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI :

 1. bieżąca konserwacja urządzeń hydrauliczno-ciepłowniczych oraz naprawa sprzętu i urządzeń,
 2. montaż, instalacja i naprawa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej zawodowe o profilu hydraulicznym, monter instalacji wodno –

kanalizacyjnej, ślusarz, spawacz, mechanik.

WYMAGANIA PREFEROWANE :

 1. doświadczenie zawodowe w branży hydraulicznej,
 2. umiejętność współpracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez SP ZLO w Raciążku na stanowisko hydraulika,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 DODATKOWE INFORMACJE:

 1. może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, o niepełnosprawności pozwalającej na

pełne wykonywanie obowiązków służbowych,

 1. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wraz  z czytelnym podpisem.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
– dokumenty należy złożyć do:    09/06/2017 r. do godz. 14.30
– miejsce składania dokumentów:
sekretariat  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Leczniczo-Opiekuńczego, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko hydraulika”.

INNE INFORMACJE:

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  SP ZLO w Raciążku złożonych dokumentów nie zwraca, oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54/283 10-05.

Treść ogłoszenia do pobrania PDF.