Ogłoszenie –  Przetarg ustny – Licytacja Publiczna

Raciążek dnia 30.11.2020

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek, ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO 2.0 CDTI

Lp. Nazwa Ilość Cena
wywoławcza
1 Samochód osobowy Opel VIVARO 2.0 CDTI , nr iden. W0LJ7B7BTDV616029, 2013 r., 9-dmio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 1 48 954,00 brutto

 

Przetarg przeprowadzony zostanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w jego siedzibie ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek w dniu 08.12.2020 r. o godz. 9:00 – w Sali narad

 

Minimalne postąpienie w trakcie licytacji wynosić będzie 100 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 4895,40 zł, przelewem na rachunek bankowy nr PKO BP O/Ciechocinek 26 1020 5200 0000 4202 0004 3620 w terminie do dnia 08.12.2020 r. do godziny 8:00, wraz z dopiskiem „licytacja Opel Vivaro”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone bezpośrednio po przeprowadzeniu przetargu na wskazane rachunki bankowe. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie dokumentów i oświadczenia, o których mowa w Regulaminie przetargu. Regulamin przetargu wraz ze wzorem oświadczenia, stanowiący załącznik do Regulaminu, dostępne są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w dni robocze w godz. 8.00-14.00 oraz na stronie www.spzlo-raciazek.pl w zakładce Ogłoszenia.
Wymagane dokumenty należy przedłożyć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku najpóźniej do dnia 08.12.2020 r. do godziny 8:00 pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Nabywca jest zobowiązany wpłacić resztę ceny brutto przed wystawieniem faktury i wydaniem rzeczy, nie później jednak niż do dnia 22.12.2020 r., pod rygorem utraty wadium oraz praw wynikających z przybicia.

 

Przedmiot przetargu można obejrzeć po telefonicznym uzgodnieniu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w dni powszednie w godz. 8.00 do 13.00 Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 54/ 283-10-00 – Dariusz Podsiedlak.

 

Załączniki:

Zarządzenie dyrektora SPZLO nr 11/2020 [PDF]

Zarządzenie dyrektora SPZLO nr 11/2020 [DOC]

Ogłoszenie –  Przetarg [PDF]

Regulamin przetargu [PDF]

Regulamin przetargu [DOC]

Załącznik do regulaminu – Oświadczenie [PDF]

Załącznik do regulaminu – Oświadczenie [DOC]

Zdjęcia pojazdu [ZIP]