Ogłoszenie –  Przetarg ustny – Licytacja Publiczna

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego ul. Przedmiejska 1,  87-721 Raciążek, ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO 2.0 CDTI

Lp.

Nazwa

Ilość Cena
wywoławcza
1 Samochód osobowy Opel VIVARO 2.0 CDTI , nr iden. W0LJ7B7BTDV616029, 2013 r.,               9- osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 1 35 820,00 netto

44 058,60 brutto

 

Przetarg przeprowadzony zostanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w jego siedzibie ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek w dniu 22.12.2020 r.   o godz. 12:00 – w Sali narad

 

Minimalne postąpienie w trakcie licytacji wynosić będzie 100 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 4405,86 zł, przelewem na rachunek bankowy nr PKO BP O/Ciechocinek  26 1020 5200 0000 4202 0004 3620 w terminie do dnia 22.12.2020 r. do godziny 11:00, wraz z dopiskiem „licytacja Opel Vivaro”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone bezpośrednio po przeprowadzeniu przetargu na wskazane rachunki bankowe. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie dokumentów i oświadczenia, o których mowa w Regulaminie przetargu. Regulamin przetargu wraz ze wzorem oświadczenia, stanowiący załącznik do Regulaminu, dostępne są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w dni robocze w godz. 8.00-14.00 oraz na stronie www.spzlo-raciazek.pl w zakładce Ogłoszenia.
Wymagane dokumenty należy przedłożyć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku najpóźniej do dnia 22.12.2020 r. do godziny 11:00 pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Nabywca jest zobowiązany wpłacić resztę ceny brutto przed wystawieniem faktury i wydaniem rzeczy, nie później jednak niż do dnia 07.01.2021 r., pod rygorem utraty wadium oraz praw wynikających z przybicia.

 

Przedmiot przetargu można obejrzeć po telefonicznym uzgodnieniu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w dni powszednie w godz. 8.00 do 14.00 Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 54/ 283-10-00 – Dariusz Podsiedlak.

Zarządzenie dyrektora SPZLO nr 12/2020 [PDF]

Zarządzenie dyrektora SPZLO nr 12/2020 [DOC]

Ogłoszenie –  Przetarg [PDF]

Regulamin przetargu [PDF]

Regulamin przetargu [DOC]

Załącznik do regulaminu – Oświadczenie [PDF]

Załącznik do regulaminu – Oświadczenie [DOC]

Zdjęcia pojazdu [ZIP]