Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

Raciążek, dnia 14.10.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Udzielający Zamówienia :

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy

u. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

 

tel. 54 283 10 00 , fax : 54 283 10 03

 

ogłasza konkurs ofert

w trybie art.26 ust.1 -4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm. )

 

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
  2. Miejsce i termin składania ofert : pokój kadry –  29 października 2014 r. godz.10.00
    Miejsce i termin otwarcia ofert : sala narad –      29 października 2014 r. godz.10.15
  3. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu : konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty                  w terminie związania ofertą, a pisemna informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana wszystkim Oferentom, zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia .
  4. Czas obowiązywania umowy : od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
  5. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art.4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r.       poz. 217 ze zm. ) , których działalność obejmuje przedmiot zamówienia zamawianych świadczeń oraz szczegółowe warunki i wymogi dla Oferentów określone są w „ Szczegółowych Warunkach Konkursu”, które udostępnia się w „ kadrach ” zakładu w godz. 8.00 – 14.00 lub są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia . Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela : Halina Pikulska
  6. Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu w tym akceptację proponowanej Umowy.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
  8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora „ Udzielającego Zamówienia ”w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku

 mgr Wojciech Marjański

 

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

IMAG0047 (Kopiowanie)