OGŁOSZENIE O II. PRZETARGU PISEMNYM

„Sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Opel Zafira, rok produkcji 2009”

 

 1. Nazwa podmiotu sprzedającego oraz organizatora przetargu:

Samodzielny Publiczny  Zakład Leczniczo – Opiekuńczy

Adres  : Raciążek, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

woj. kujawsko –  pomorskie, pow. aleksandrowski

sekretariat tel.: ( 54) 283- 10 -00, fax. : ( 54 ) 283- 10- 03

e- mail : spzlo@spzlo-raciazek.pl

www.spzlo-raciazek.pl

NIP : 891-14-04-284, REGON : 910861864

 

 1. Przedmiot sprzedaży:

Samochód osobowy marki Opel Zafira, rok produkcji 2009

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Rodzaj – samochód osobowy
 2. Marka- Opel Zafira
 3. Nr identyfikacyjny – W0L0AHM759G090865
 4. Rodzaj nadwozia – minivan 5-drzwiowy 7-osobowy
 5. Rok produkcji – 2009
 6. Pojemność silnika – 1910 ccm
 7. Moc silnika – 88,0 kW
 8. Kolor: Grafitowy
 9. Przebieg – ok. 226 814 km

 

Wyposażenie samochodu:

1 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 14 Poduszki powietrzne boczne przednie
2 Antena radiowa 15 Radio CD
3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 16 Roleta do bagażnika
4 Głośniki 2 szt. 17 Siedzenia tylne dzielone
5 Gniazdo 12V w bagażniku 18 Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
6 Immobilizer 19 Szyby przednie regulowane elektr.
7 Kolumna kierownicy regulowana 20 Tarcze kół stalowe 16″ opony 205/55
8 Koło zapasowe pełnowymiarowe 21 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
9 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 22 Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
10 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 23 Zamek centralny zdalnie sterowany
11 Nawiew powietrza na siedzenia tylne 24 Zderzaki w kolorze nadwozia
12 Poduszka powietrzna kierowcy 25 Zegar cyfrowy
13 Poduszka powietrzna pasażera 26 Opony letnie 4 szt. Opony zimowe 4 szt.

 

 

Data pierwszej rejestracji Rodzaj paliwa Przebieg Termin obowiązkowego badania technicznego Stan
27.07.2009 Olej napędowy ok. 226 814 km 08.08.2020 Używany/dobry

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć po telefonicznym uzgodnieniu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego, ul. Przedmiejska 1 87-721 Raciążek  od dnia opublikowania ogłoszenia o sprzedaży do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w dni robocze w godz. 8.00 do 13.00. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 54/ 283-10-08,    54/283 10-00 – Kierownik ds. gospodarczych i obsługi Dariusz Podsiedlak.

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 15 000,00 zł.  (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy).

 

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej, tj. 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy).

5.2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP O/Ciechocinek    26 1020 5200 0000 4202 0004 3620

5.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia  12 września 2019 r., do godz. 8.00.

5.4.Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.

5.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

6.1. Oferty należy składać w siedzibie podmiotu sprzedającego: Samodzielny Publiczny Zakład  Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku, Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek, w sekretariacie,   w  terminie do  12 września 2019  r. do godziny 9.00.

6.2. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do Sprzedającego należy zamieścić następującą informację:

 

Nazwa (firma) Oferenta

adres Oferenta

                                                                             

Samodzielny Publiczny Zakład

Leczniczo – Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1

87-721 Raciążek

 

 

Oferta  na  :

„Sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Opel Zafira, rok produkcji 2009”

 

Nie otwierać  przed  dniem  12 września 2019 r.  godz.  9.30.

 

 

 

6.3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Sprzedającego.

6.4. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

6.3. Oferent składając ofertę jest nią związany przez okres 14 dni od daty otwarcia przetargu.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 12 września 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie podmiotu sprzedającego: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku, Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek.

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

8.1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim   i musi zawierać:

1) imię, nazwisko, adres lub w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oferenta,

2) numer i serię dowodu osobistego lub w przypadku firmy NIP,

3) oferowaną cenę za kupno samochodu objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) oraz zobowiązanie o jej wpłacie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przelewem na wskazany przez organizatora przetargu nr rachunku bankowego,

4) w przypadku podpisania formularza ofertowego lub wszelkich innych dokumentów przez osobę nie będącą umocowanym przedstawicielem oferenta do wykonywania czynności prawnych – oferent składa wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę. Która zgodnie z CEiDG lub KRS jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – przez rodzica, małżonka, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego lub przysposobionego – ze wskazaniem stopnia  i rodzaju pokrewieństwa.

 

 1. Warunki wyboru oferty:

9.1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty przedmiotem sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

9.2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, Komisja przetargowa wzywa tych oferentów  do złożenia ofert dodatkowych, także w postępowaniu  – przetargu ustnym ograniczonym, z którego SP ZLO sporządzi protokół.  Oferenci składający oferty dodatkowe, nie mogą zastosować cen niższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach. Minimalne postąpienie      nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej środka trwałego, tj. 150,00 zł.

9.3. Umowa sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

9.4. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

9.5. W przypadku wycofania się/niedopełnienia dalszych formalności przez oferenta, który wygrał przetarg, organizator przetargu może  dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert.

9.6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

9.7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Wydanie przedmiotu sprzedaży odbędzie się w Raciążku, w miejscu garażowania samochodu.

 1. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

10.1. Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

10.2. Została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium.

10.3. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ją za nową ofertę.

 

 1. Inne postanowienia:

11.1. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

11.2. Cena nabycia jest ceną brutto sprzedaży.

11.3. Organizator przetargu nie wyraża zgody na przelew wierzytelności i zawarcia umowy sprzedaży na osoby trzecie.

11.4. Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.

11.5. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

11.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Umowa sprzedaży /wzór/ – załącznik nr 2.
 3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3.