Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych  zwane  dalej  RODO) Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że, niektóre prawa podlegają ograniczeniu ze względu na przepisy prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w innym przypadku poprosimy Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h), i) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).;
 • dane mogą być udostępniane podmiotom:
  1. w celu realizacji Praw Pacjenta
  2. w celu realizacji obowiązku zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  3. firmą świadczącym usługi IT w zakresie usuwania awarii i usług serwisowych,
  4. upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Dariusz Podsiedlak;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail:  iod@spzlo-raciazek.pl lub pisemnie na adres Zakładu;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;
 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.