Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

Raciążek, dnia 06.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Udzielający Zamówienia :

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy
u. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

tel. 54 283 10 00 , fax : 54 283 10 03

ogłasza konkurs ofert
w trybie art.26 ust.1 -4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm. )

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

2. Miejsce i termin składania ofert : pokój kadry – do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 11.00
Miejsce i termin otwarcia ofert : sala narad – 22 maja 2015 r. o godz. 11.15
3. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu : konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie związania ofertą, a pisemna informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana wszystkim Oferentom, zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia .
4. Czas obowiązywania umowy : od 25 maja 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
5. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art.4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm. ) , których działalność obejmuje przedmiot zamówienia zamawianych świadczeń oraz szczegółowe warunki i wymogi dla Oferentów określone są w „ Szczegółowych Warunkach Konkursu”, które udostępnia się w „ kadrach ” zakładu w godz. 8.00 – 14.00 lub są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia . Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela : Halina Pikulska
6. Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu w tym akceptację proponowanej Umowy.
7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora „ Udzielającego Zamówienia ”w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego
w Raciążku

mgr Wioletta Wiśniewska

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz
Formularz ofertowy – pobierz
Wzór umowy – pobierz
Wzór oświadczenia – pobierz
Wzór oświadczenia – pobierz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

IMAG0011 (Kopiowanie)