Konkurs nr 2

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

 

Raciążek, dnia  29.11.2012 r.

OGŁOSZENIE  O   ZAMÓWIENIU

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Udzielający Zamówienia :

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy

u. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

tel. 54 283 10 00 , fax : 54 283 10 03

ogłasza konkurs ofert

w trybie art.26 ust.1 -4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm. )

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
 2. Miejsce i termin składania ofert :  pokój kadry   –   14  grudnia 2012 r. godz. 10.00.  Miejsce i termin otwarcia ofert :   sala narad    –   14 grudnia 2012 r. godz.  10.15.
 3. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu : konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie związania ofertą, a pisemna informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana wszystkim Oferentom, zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia .
 4. Czas obowiązywania umowy 12 miesięcy  (   01.01.2013 r. –  31.12.2013 r. ).
 5. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art.4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm. ) , których działalność obejmuje przedmiot zamówienia zamawianych świadczeń oraz szczegółowe warunki i wymogi dla Oferentów określone są w „ Szczegółowych Warunkach Konkursu”, które udostępnia się w „ kadrach ” zakładu w godz. 8.00 – 14.00 lub są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia . Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela :  Halina Pikulska
 6. Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu w tym akceptację proponowanej  Umowy.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora „ Udzielającego Zamówienia ”w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu  Leczniczo – Opiekuńczego w  Raciążku

mgr Wojciech Marjański

 1. Szczegółowe warunki konkursu
 2. Załącznik Nr 1-formularz
 3. Wzór umowy
 4. Zał. nr 3 – oświadczenie